Úsporné systémy

Jako firma s dlouholetou zkušeností se Vám pokusíme navrhnout nejoptimálnější řešení při rekonstrukci nebo stavbě nového domu tak, aby Vašepohodlí a komfort byl maximální a finanční prostředky za provoz co nejnižší. K tomu Vám poskytujeme základní informace k možným technologiím,které Vám umožní úsporu nákladů spojených s vytápěním obytných nebo komerčních prostorů.

Kondenzační plynové kotle

U klasických kotlů bez kondenzace se teplota spalin pohybuje v rozsahu 120 až 180 °C. Tato energie pak bez užitku uniká komínem.Kondenzační kotle ji však dokážou zadržet a využít. Tato výhoda Vám ušetří finance i při vyšší ceně takového kotle.Účinnost kondenzačních kotlů je oproti kotlům bez kondenzace až o 30 % vyšší.

Kondenzace neboli kapalnění je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu a současně se uvolňuje skupenské teplo kondenzační.Přímo uvnitř kotle dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách.Ta se u klasických plynových kotlů bez využití odvádído ovzduší a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie. Účelem kondenzační techniky je odebrat tuto energii ochlazením vodní páry ze spalinve speciálním výměníku a takto získané teplo použít pro ohřev topné vody.Nejvíce energie se získá při teplotách topné vody nižších, než rosný bod spalin, který se pohybuje u zemního plynu kolem 57 °C.Při součtu takto získané energie a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 109 %.V porovnání s klasickými kotli umožňuje kondenzační technika redukovat spotřebu plynu až o 30 % a mimo jiné snížit i emise škodlivin NOx aCO až o 70 % oproti konvenčním zdrojům tepla. Pro plynové kondenzační kotle je nejvhodnější topný systém s teplotním spádem 45-50/30 °C,s velkou otopnou plochou radiátorů nebo s podlahovým vytápěním, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě.Významného efektu lze dosáhnout rovněž u klasických, dříve instalovaných, topných systémů s radiátory, a to za využití ekvitermní regulace,popř. v kombinaci s optimalizací teploty vytápěného prostoru. Další nespornou výhodou je, že již vetšina kondezačních kotlů ma spalinovéčidlo. Takže při úniku spalin dojde k odstavení kotle z provozu.

K zajištění optimální účinnosti kotle, spotřeby plynu a bezpečnosti je nutné dodržovat pravidelný roční servis.

Vysvětlení pojmu kondenzace:

http://www.tzb-info.cz/1912-strucna-teorie-kondenzace-u-kondenzacnich-plynovych-kotlu

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotníhladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.Prakticky dochází k tomu, že látku (zemi, vodu nebo vzduch) ochladíme o několik málo stupňů, čímž odebereme teplo, a tuto energii využijeme při ohřevu jiné látky jakoje voda v bazénu, teplá voda, či voda v topné soustavě, kterou ohřejeme také o několik málo °C, ale na úrovni pro nás přijatelné.Ochladíme tedy např. půdu na naší zahradě z 10°C na 5°C a tepelné čerpadlo zajistí ohřátí topné vody z 40°C na 45°C. Slunce společně s energií akumulovanou v okolní půděpotom zajistí dohřátí půdy na naší zahradě zpět na 10°C.Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného čerpadla, je třeba dodat určité množství energie. Prakticky to znamená, že tepelné čerpadlo spotřebovávápro pohon kompresoru elektrickou energii. Protože její množství není zanedbatelné, lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně.Tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazované látky (vzduchu, země, vody).

Technický princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předávápracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak.Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo ve výparníku odebráno.V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.

Info k topnému faktoru:

http://www.tzb-info.cz/2432-jak-je-to-vlastne-s-topnym-faktorem-i

Solární kolektory

Solární tepelný kolektor je zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii, která je předávána teplonosné látce, protékající kolektorem.

K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií samotný solární kolektor nestačí. Aby přenos energie fungoval bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém.Jeho hlavními prvky jsou jeden či více solárních kolektorů, zásobník, tepelný výměník (většinou zabudován v kotli, který ohřívá vodu při nedostatku slunečního svitu),oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, potrubí a regulační prvky.Často je využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kotle či tepelná čerpadla.Zvláště u kombinovaných systémů je pro správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná kompatibilita jednotlivých prvků.

Návratnost investice do solárních kolektorů zavísí na vícero faktorech, zejména pak na klimatických podmínkách a plnohodnotnému využívání systému.Již instalace dvou slunečních kolektorů může pokrýt náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice se tak může přiblížit hodnotě 6-8 let,navíc budete citelně méně zatěžovat životní prostředí. Životnost kolektorů se počítá na cca 25–40 let. Celková účinnost a životnost je různá, vzhledem k široké škále výrobců.

Typy sol.kolektorů:

http://energie.tzb-info.cz/solarni-kolektory/typy-solarnich-kolektoru

Úsporné regulační a řídící systémy

Siemens RVS

Jedná se o rozsáhlou řadu pokojových regulátorů, ekvitermní regulace Albatros2 a příslušenství v podobě ventilů a pohonů, čidel či měřičů tepla.Tato řada ekvitermních regulátorů Albatros2 s typovým označením RVS reflektuje na požadavky výrobců kotlů snimiž uzce spolupracuje.Regulátory RVS jsou určeny pro řízení kotlů s jednostupňovým nebo dvojstupňovýmhořákem. Disponují elektronickým provozním termostatem a tzv. celosvorkovým zapojením. Řada obsahuje několik typů, které svými funkcemi pokrývají široké pásmoaplikací od jednoduchého systému až po kaskády kotlů.Regulátory RVS lze také kombinovat s alternativními zdroji a několika topnými okruhy.Ovládání a obsluha je velice jednoduchá díky velkemu displeji a samozřejmě českými texty.Tyto různě modifikované prvky zařízení a regulace šetří náklady spojené s vytápěním.

ADEX

Regulátory ADEX Comfort. Jedná se o regulace vytápění s akumulační nádrží a s automatickýmpřechodem na záložní plynový nebo elektrický kotel, který může být zařazen do otopné soustavy sériově nebo paralelně.Jiné provedení zase umožňujeovládat i nabíjení zásobníku TUV z akumulační nádrže. Tento produkt umožňuje mnoho variant provedení. Regulátory Comfort lze kombinovati s regulátory ADEX MIDI pro regulaci nabíjení akumulační nádrže kotlem na tuhá paliva.

PocketHome®

Systém je primárně navržen pro řízení topení, ale díky vyspělé technologii umožňuje postupně zavádět i další prvky pro ovládání osvětlení, čerpadel, žaluzií, garážových vrat,podle aktuálních požadavků. Uživateli se tak nabízí možnost rozšiřovat inteligentní systém na základě vzrůstajících požadavků řízení chodu domu a regulace topení.Mozkem celého systému inteligentního domu je řídicí jednotka. Ta komunikuje se všemi připojenými spotřebiči, od kterých získává potřebné informace např.o teplotě. Neustále tyto datavyhodnocuje a na základě požadavků reguluje dané zdroje a spotřebiče.Tato jednotka může být ovládána pomocí programu instalovaného na PC, jehož základní funkce např.umožňujív každém pokoji načasovat nastavení teploty,zpětně sledovat vývoj teploty v různých částech domu, ovládat vše na dálku prostřednictvím internetu nebo GSM.Řídicí jednotka je zcela samostatná a díky tomu bezpečná (žádné napadení viry atd.) a spolehlivá, běží samostatně i při vypnutí PC.Použitím řídicí jednotky, pro jejíž řízení postačí běžný typ PC, lze zvýšit úspory tepelné energie v inteligentní domácnosti až o 30 %.

Více info:

http://www.elektrobock.cz/cs/inteligentni-dum/text.html?id=34#play

Energicky úsporná oběhová čerpadla

Oběhové čerpadlo pro domácnost ALPHA2 je vhodné jak pro instalaci v novostavbách, tak pro výměnu za vaše stávající, energeticky zastaralé čerpadlo.Čerpadlo ALPHA2 má patentovanou inteligentní funkci AUTOADAPT.Aniž je nutné na čerpadle něco nastavovat, čerpadlo si samo zvolí (na základě trvalého sledování poměrů v dané otopné soustavě) takový provozní režim,který je vždy nejlepší pro danou otopnou soustavu a který současně vede k nejvyšším možným úsporám ve spotřebě elektrické energie. Čerpadlo ALPHA2tedy pracuje skutečně jenom na nezbytně nutný výkon, který je volen objektivně, nezávisí na vůli člověka. Instalatér nebo obsluha nemusí volit mezimnoha možnými nastaveními, např. mezi mnoha křivkami čerpadla, kdy neví, která z nich je optimální. Vždy, když se významně změní venkovní teplotnípodmínky (dojde k nárůstu nebo poklesu průměrných venkovních teplot), čerpadlo se samo automaticky nastaví na nový, pro danou soustavu a z energetickéhohlediska opět nejoptimálnější provoz.Čerpadlo není také potřeba nijak odvzdušňovat, čerpadlo to provede samo.

Více info:

http://www.usporna-cerpadla.cz/

Informativní video:

http://www.youtube.com/watch?v=zgDaGyQXB_o

Úsporné termostatické hlavice

Standartní termostatické hlavice používají k regulaci ventilů kapalinu nebo plyn a ovládají se mechanicky. Hůavice fa Danfoss řady Living využívají kregulaci motor a elektroniku, díky ní je zajištěna přesněnjší regulace. HLavice dále umožňují nastavení programu vytápění, čímž je dosaženo nižší spotřeby energie.Tento systém je ideální pro úsporu i u starších domů, kde není možné, díky velkým nákladům při rekonsrukci topného systému si to finančně dovolit.

Více info:

http://www.living.danfoss.cz/

Informativní video:

http://www.youtube.com/watch?v=H-ks5MBm3P8&feature=related

Termostatické vodovodní baterie

Termostatické baterie jsou v poslední době na vzestupu. Je to hlavně díky velké úspoře vody a komfortní obsluze. Termostatické baterie jeschopna ušetřit až 50 % spotřeby vody a energie. V případě, že vypadne studená nebo teplá voda, dojde k jejímu vypnutí a nemusíte se bát opaření.

K úspoře dochází díky speciálnímu perlátoru, který je zabudovaný do výtoku baterie, čímž obohacuje vodu vzduchem. Tím se spotřeba vody snižujeasi o 50 % při zachované úrovni komfortu. Užitečná gumová součástka umístěná v perlátoru mění svůj tvarpodle změn tlaku vody a zajišťuje tak konstantní nastavení průtoku vody.Speciální omezovač průtoku a speciálně upravené vodní trysky umožňujíúsporu až 50 % spotřeby vody při sprchování oproti běžným sprchám. Tuto možnost přináší např.regulátor EcoSmart využívající takzvaný přesný O-kroužek,který se přizpůsobuje tlaku vody: je-li vysoký, oko kroužku se zmenší, při nízkém tlaku se opět zvětší, takže spotřeba vody zůstává konstantní.Díky tomu se celkově musí ohřát menší množství vody.

Kalkulátor úspor:

http://savings.hansgrohe.cz/cz_cs/

Ochrana topného systému

BIONIBAL - pasivní ochrana topného systému před aktivní korozí, vodním kamenem, kaly a bakteriemi

Počet zásahů do topných systémů v důsledku problémů s aktivní korozí, nánosy kotlového kamene a tvorbou kalů a řas neustále narůstá.Působení těchto negativních jevů eliminuje netoxický biocidní inhibitor koroze BIONIBAL, který díky svému specifickému složení poskytujeochranu všech složek topných systémů včetně podlahových vytápění.

http://www.geminox.cz/cz/bionibal-ochrana-topneho-systemu

Úvod   |   Služby   |   Reference   |   Certifikáty   |   Dodavatelé   |   Podporujeme   |   Kontakt
Mapa stránek   |   xHTML 1.1 Valid